ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්ම ��������������������������������������� ������ ������������������

��������������������������������������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close