ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ������������������������ ���������������

������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close