ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ������������������������ ���������������������

������������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close