ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ������������������������ ��������� ��������������������� ��������� ������

������������������������ ��������� ��������������������� ��������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close