දාන කථාපූජාබුද්ධ පූජා ������ ��������������� ������������ ��������������������� ������������������ ��������������� 2

������ ��������������� ������������ ��������������������� ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close