ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ������ ��������� ���������������

������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close