පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������� ��������������������������� ������������������������

��������� ��������������������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close