අභිධර්මය ������������������������ ������������������������������������������ 4

������������������������ ������������������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close