අභිධර්මය ������������ ������������������������������������������ 7

������������ ������������������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close