අභිධර්මය ������������������, ������������, ��������� ������������������������������ ������������������ ��������������� 2

������������������, ������������, ��������� ������������������������������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close