අභිධර්මය ��������������� ��������������������������� ������ ��������������� ������������������

��������������� ��������������������������� ������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close