අභිධර්මය ��������������� ��������������������������� ������ ��������������� ������������������ 2

��������������� ��������������������������� ������ ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close