අභිධර්මය ������������������ ������������������ ������������ ��������������� 1

������������������ ������������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close