නිවන් මග ක්ෂනයක ප්‍රමානය

ක්ෂනයක ප්‍රමානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close