නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������� ��������������������� ������ ������������ ��������������� ���������������������

��������������� ��������������������� ������ ������������ ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close