නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������ ������������������������ ������������ ���������������

������������������ ������������������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close