නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������ ��������������� - ��������������� ��������������� ���������������������������

������������������ ��������������� - ��������������� ��������������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close