නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������ ������������ ������������������������

������ ������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close