නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������ ������������������ -���������������������

������������ ������������������ -��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close