නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������������� ������������

��������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close