භාවනාව ��������������������������� ��������� ��������������� 34

��������������������������� ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close