නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������� - ��������������������������� ������������������������ ������

��������������� - ��������������������������� ������������������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close