නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������ ������ ��������������� ������������

������������������ ������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close