නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������������ ������������ ������������������ ������������

������������������������ ������������ ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close