නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������������ ������������ ��������������� ������ ���������������

������������������������ ������������ ��������������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close