නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������� ��������������� ��������� ������������������

��������� ��������������� ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close