නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������������������ ������������������ ���������

������������������������������ ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close