නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������ ���������������������������

������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close