නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������� ������������������ ������������������ - ��������������� ������

��������������� ������������������ ������������������ - ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close