නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������� ������������������ - ������������

��������������� ������������������ - ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close