නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������� ��������������������������� ������������������

��������� ��������������������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close