නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������� ������������ ��������������� ������ ��������������� ������������ ���������������

��������������� ������������ ��������������� ������ ��������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close