නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������������ ������������������ ������������ ������������ ������

������������������������ ������������������ ������������ ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close