නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ��������������������� ��������������������� ������������ ������������������

��������������������� ��������������������� ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close