නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ������������ ������������ ��������� ������ ���������������

������������ ������������ ��������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close