නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ���������������������������

��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close