නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ������������ ������������������ ������������������������ ��������������� ���������������

������������ ������������������ ������������������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close