නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ��������������� ������������������ ���������

��������������� ��������������� ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close