නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ������������������ ��������������� ��������������� ������������������ ��������� ������������ ������ ���������������

������������������ ��������������� ��������������� ������������������ ��������� ������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close