නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ������ ������������������������

��������������� ������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close