පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ��������������� ��������������������� ������������������ 12

��������������� ��������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close