පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������ ��������� ���������������

������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close