පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������ ��������� ��������������� 8

������������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close