පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������������ ��������� ��������������������� ���������������������������

������������������ ��������� ��������������������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close