පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������������ ��������� ��������������������� ��������������������������� 3

������������������ ��������� ��������������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close