පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ��������������������� ��������� ������������������ 14

��������������������� ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close