පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������ ��������� ������������������ 1

������������ ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close