පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������ ��������� ������������������

������������ ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close