පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන උද්දේශය, නිද්දේශය

උද්දේශය, නිද්දේශය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close