පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������ ��������� ������������ ���������������

������ ��������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close