පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ������������������������ ��������������� ���������������������������

������������������������ ��������������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close