පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන චන්දරාගයයෙන් බැඳීම උපාදානයයි

චන්දරාගයයෙන් බැඳීම උපාදානයයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close