පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ��������������������������� ������������ ������ ��������������� ������������������ ��������� 1

��������������������������� ������������ ������ ��������������� ������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close