පටිච්චසමුප්පාදයසලායතන ��������������������������� ������������ ������ ��������������� ������������������ ���������

��������������������������� ������������ ������ ��������������� ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close