භාවනාවමෛත්‍රී ���������, ������, ���������, ������������������ ������������ ���������

���������, ������, ���������, ������������������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close